Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov

 

 

                                                                                      V Trebišove 12.04.2021

 

Riaditeľka materskej školy v zmysle § 59 a § 59 a) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 1 až 2 vyhlášky MŠ SR č. 438/2021 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov, ako aj usmernení zriaďovateľa materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať  od 12.05. do 31.05.2021.

Žiadosti (podľa pracovísk) o prijatie do MŠ zákonného zástupcu a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) môžte podávať:

-          osobne (ak to dovolí momentálna COVID situácia a platné usmernenia RÚVZ),

-          do poštovej schránky školy v zalepenej obálke,

-          elektronicky e-mailom (sken žiadosti podpísaný oboma zákonnými zástupcami na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

V prípade,  ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

-          spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku; výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,

Prednostne:

-          sa do materskej školy prijímajú detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08. na povinné predprimárne vzdelávanie,

-          a deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračuju (po splnení všetkých náležitosti ) v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,

-          na plnenie povinného  predprimárneho  vzdelávania (5 - 6 ročné detí) sa budú prijímať prednostne deti zo spádovej oblasti pre materskú školu a jej elokované pracoviská,

Ďalšie kritéria prijímania:

-          od najstarších deti po najmladšie.

 

Žiadame Vás, aby bola žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, nezabudnite prosím priložiť doklad o povinnom očkovaní.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy je potrebné si vyzdvihnúť osobne u riaditeľky materskej školy, zástupkyne elokovaného pracoviska po telefonickom vyzvaní v termíne po 15.06. 2021.

Prijímať sa budú deti len do naplnenia kapacitných možností materskej školy.

 

                                                                                                          Mgr. S. Iľková, riad. MŠ

 

 

TEŠÍME   SA   NA   VÁS* Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

* Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

* Informovaný súhlas zákonného zástupcu

* Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

* Zápisný lístok na stravovanie

* Potvrdenie o zdravotnom stave